วัดสุนทรีกาวาส ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดสุนทริกาวาสเป็นวัดของชาวไทใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ เดิมมีชื่อว่า “วัดตอยะใหม่”ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดสุนทริกาวาส” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ แต่นิยมเรียกว่า “วัดป่าใหม่” วัดสุนทริกาวาสได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  วัดป่าใหม่ มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทใหญ่มาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน

การเดินทาง ตั้งอยู่บนถนนอะมีนาอุทิศ วัดอยู่หลังเทศบาลนครแม่สอด