ที่อยู่:  365 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055 536 642
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600-1,200 บาท