ที่อยู่ 149/8 ถ.อินทรคีรี  อำเภอแม่สอดแม่สอด  จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-546999
ราคาห้องพักโดยประมาณ 600-1,200 บาท