ผู้ประสานงานส่วนกลาง

กองอำนวยการกลาง ศูนย์ประสานงานการแข่งขัน นครแม่สอดอากาซาเกมส์ โทร 097-9351224

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110 โทร 055531130

191 เหตุด่วนเหตุร้าย

199 แจ้งเหตุไฟไหม้

1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

ผู้ประสานงานการแข่งขัน

ผู้ประสานงานทั่วไป

นางอรทัย บุญเลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
รรท.ผอ.กองการศึกษา
088-267-4673

ผู้ประสานงานทั่วไป

นายนันทฤทธิ์ กิตติเมธากุล
นักทรัพยากรบุคคล
062-296-8837

ผู้ประสานงานทั่วไป

นายรัตตพล สีตะระโส
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
093-714-4456

ผู้ประสานงานทั่วไป

นายวีระชัย สร้อยนาง
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
085-649-0894

ผู้ประสานงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา กาวิใจ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
085-602-3124

ผู้ประสานงานทั่วไป

นายรัตตพล สีตะระโส
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
093-714-4456

ผู้ประสานงานที่พัก

นางสาวศิวพร โพธิ์ปาน
บรรณารักษ์
085-601-5656

ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียนเว็บไซต์

นายพิพัฒน์ เกิดมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
088-432-3296

ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียนเว็บไซต์

นายจักรี สิทธิบุญทา
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
096-696-6694

ผู้ประสานงานที่พัก

นางสาวศิวพร โพธิ์ปาน
บรรณารักษ์
085-601-5656

ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียนเว็บไซต์

นายพิพัฒน์ เกิดมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
088-432-3296

ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียนเว็บไซต์

นายจักรี สิทธิบุญทา
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
096-696-6694

ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา

ผู้ประสานงานฝ่ายกรีฑา

นายประศักดิ์ พิมพ์เภา
ครู รร.ท.วัดมณีไพรสฑ์
084-382-0845

ผู้ประสานงานฝ่ายฟุตบอล

นายนพพร ใจเที่ยง
รอง ผอ.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด
081-366-1673

ผู้ประสานงานฝ่ายฟุตบอล

นายอาทิตย์ สมจิตร
ครู รร.ท.วัดมณีไพรสณฑ์
093-136-8502

ผู้ประสานงานฝ่ายฟุตซอล

นางไพเราะ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
086-211-3654

ผู้ประสานงานฝ่ายฟุตซอล

นายเอกภพ กันยารอง
ครู รร.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ
083-300-7460

ผู้ประสานงานฝ่ายวอลเลย์บอลในร่ม

นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล
รก.ผอ.รร.ท.วัดมณีไพรสณฑ์
089-856-5658

ผู้ประสานงานฝ่ายวอลเลย์บอลในร่ม

นายธนาวุธ วัลละวงษ์
ครู รร.ท.วัดมณีไพรสรณฑ์
085-268-2036

ผู้ประสานงานฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด

นางวาสนา เบ้านี
รก.ผอ.รร.ท.วัดดอนแก้ว
084-494-1044

ผู้ประสานงานฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด

นายจักรกฤษณ์ เทียนงาม
ครู รร.ท.วัดดอนแก้ว
090-741-7209

ผู้ประสานงานฝ่ายเซปักตะกร้อ

นายเจริญ โกสิยาภรณ์
รก.ผอ.รร.ท.วัดชชุมพลคีรี
081-098-7772

ผู้ประสานงานฝ่ายเซปักตะกร้อ

นายธวัช สมพร
ครู รร.ท.วัดบุญญาวาส
087-204-3535

ผู้ประสานงานฝ่ายเปตอง

นายสุเทพ วันฝั่น
รอง ผอ.รร.ท.วัดมณีไพรสณฑ์
081-951-7422

ผู้ประสานงานฝ่ายเปตอง

นายศิริศักดิ์ ใหมสกุล
รอง ผอ.รร.ท.วัดดอนแก้ว
081-887-7853

ผู้ประสานงานฝ่ายเปตอง

นายศุภชัย อุบาลี
ครู รร.ท.วัดบุญญาวาส
087-212-5392

ผู้ประสานงานฝ่ายแบดมินตัน

นางสาวปรัชญารัตน์ เพ็ชรกำแหง
รอง ผอ.รร.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ
064-179-9556

ผู้ประสานงานฝ่ายเปตอง

นางสาวณพัชร ตาปิ๋วเครือ
ครู รร.ท.เฉลิมพระเกียรติฯ
097-326-9295

ผู้ประสานงานฝ่ายเทเบิลเทนนิส

นางสาวชมพูนุช ปันธิ
รอง ผอ.รร.ท.วัดชุมพลคีรี
094-231-9432

ผู้ประสานงานฝ่ายเทเบิลเทนนิส

นายมิตร์ ชื่นสิน
ครู รร.ท.วัดบุญญาวาส
097-921-1715

ผู้ประสานงานฝ่ายหมากรุกไทย

นางอัมรินทร์ จันทระ
ผอ.รร.ท.วัดบุญญาวาส
081-379-1391

ผู้ประสานงานฝ่ายหมากรุกไทย

นายมานพ มั่นแก้ว
ครู รร.ท.วัดชุมพลคีรี
087-197-1413

ผู้ประสานงานฝ่ายหมากฮอสไทย

นางอัมรินทร์ จันทระ
ผอ.รร.ท.วัดบุญญาวาส
081-379-1391

ผู้ประสานงานฝ่ายหมากฮอสไทย

นายมานพ มั่นแก้ว
ครู รร.ท.วัดชุมพลคีรี
087-197-1413

สอบถาม