ประวัติและความเป็นมาของการแข่งขัน

ในปี 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เทศบาลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา และเมืองพัทยา จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เทศบาล การแข่งขันฯ จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านกีฬามากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในโอกาสต่อไป
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนของโรงเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ดีโดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบ สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 5. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬามากยิ่งขึ้น

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันในปี 2526 มี 4 ประเภท คือ

 1. ฟุตบอล
 2. วอลเลย์บอล
 3. เทเบิลเทนนิส
 4. กรีฑา ได้แก่ วิ่ง 60, 80, 100 เมตร วิ่งผลัด 8×50, 5×80, 4×100 เมตร ชาย หญิง

โดยวิธีการแข่งขันได้กำหนดเป็น 2 ระดับ คือ

การแข่งขันรอบคัดเลือกและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการในส่วนภูมิภาคระดับเขตการศึกษา 1 – 12 และระดับภาค 5 ภาค โดยเทศบาลแต่ละเทศบาลคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละเทศบาลส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตการศึกษาแล้วคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันในระดับภาค (ยกเว้นกรีฑา ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต) ทุกเทศบาล จะส่งแข่งขันในระดับภาค ต่อมาในปี 2527 การแข่งขันระดับเขตได้ยกเลิก คงเหลือเฉพาะระดับภาคเท่านั้น โดยการแข่งขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) ให้กำหนด ในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดให้มีการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัน รวม 11 ครั้ง คือ

 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2526
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2527
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2528
 • ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2529
 • ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2530
 • ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2531
 • ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2533
 • ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2534
 • ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2535
 • ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2536
 • ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2537

ต่อมาในปี 2538 ได้มีนโยบายกระจายการแข่งขันไปสู่ภูมิภาค จึงเปิดโอกาสให้เทศบาลต่าง ๆ
ได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยหมุนเวียนกันไป ปรากฏว่า ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

 • ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2538 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2539 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2540 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยจัดให้มีการประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี ควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเป็นครั้งแรก
 • ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2541 เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นเจ้าภาพ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานไฟพระฤกษ์ในการจัดการแข่งขันฯ เป็นครั้งแรก
 • ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2541 เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2543 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2543 เทศบาลนครตรัง เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2544 เทศบาลเมืองเชียงราย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2546 เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2546 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2547 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2549 เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2550 เทศบาลนครลำปาง เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2551 เทศบาลนครระยอง เป็นเจ้าภาพ (เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชิญกรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรก)
 • ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2552 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2553 กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ (เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย)
 • ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2554 เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 4 – 13 มกราคม 2554 เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2555 เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 14 – 23 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2559 กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ