ประวัติและความเป็นมาของการแข่งขัน

ในปี 2526 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เทศบาลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา และเมืองพัทยา จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่าการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี เทศบาล การแข่งขันฯ จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปี เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ให้จัดการแข่งขันกีฬา ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านกีฬามากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้ในโอกาสต่อไป
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคคลระดับนักเรียนของโรงเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ดีโดยอาศัยประโยชน์จากการกีฬา ช่วยเพิ่มพูนสุขภาพอนามัย ฝึกอบรมระเบียบ สร้างความสามัคคี มีคุณธรรมและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 5. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬามากยิ่งขึ้น

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขันในปี 2526 มี 4 ประเภท คือ

 1. ฟุตบอล
 2. วอลเลย์บอล
 3. เทเบิลเทนนิส
 4. กรีฑา ได้แก่ วิ่ง 60, 80, 100 เมตร วิ่งผลัด 8×50, 5×80, 4×100 เมตร ชาย หญิง

โดยวิธีการแข่งขันได้กำหนดเป็น 2 ระดับ คือ

การแข่งขันรอบคัดเลือกและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการในส่วนภูมิภาคระดับเขตการศึกษา 1 – 12 และระดับภาค 5 ภาค โดยเทศบาลแต่ละเทศบาลคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละเทศบาลส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตการศึกษาแล้วคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันในระดับภาค (ยกเว้นกรีฑา ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต) ทุกเทศบาล จะส่งแข่งขันในระดับภาค ต่อมาในปี 2527 การแข่งขันระดับเขตได้ยกเลิก คงเหลือเฉพาะระดับภาคเท่านั้น โดยการแข่งขันระดับภาค (รอบคัดเลือก) ให้กำหนด ในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดให้มีการแข่งขันที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกในระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัน รวม 11 ครั้ง คือ

 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2526
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2527
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2528
 • ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2529
 • ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2530
 • ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2531
 • ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2533
 • ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2534
 • ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2535
 • ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2536
 • ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2537

ต่อมาในปี 2538 ได้มีนโยบายกระจายการแข่งขันไปสู่ภูมิภาค จึงเปิดโอกาสให้เทศบาลต่าง ๆ
ได้เสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยหมุนเวียนกันไป ปรากฏว่า ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

 • ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2538 เทศบาลนครขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2539 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2540 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยจัดให้มีการประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี ควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาฯ ทั้งรอบคัดเลือกระดับภาคและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเป็นครั้งแรก
 • ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2541 เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นเจ้าภาพ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานไฟพระฤกษ์ในการจัดการแข่งขันฯ เป็นครั้งแรก
 • ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2541 เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2543 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2543 เทศบาลนครตรัง เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ธันวาคม 2544 เทศบาลเมืองเชียงราย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3 – 9 มกราคม 2546 เทศบาลเมืองศรีราชา เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2546 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2547 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2549 เทศบาลเมืองสุราษฏร์ธานี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2550 เทศบาลนครลำปาง เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2551 เทศบาลนครระยอง เป็นเจ้าภาพ (เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชิญกรุงเทพมหานคร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรก)
 • ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2552 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2553 กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ (เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย)
 • ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2554 เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 4 – 13 มกราคม 2554 เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2555 เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มกราคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 • ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 14 – 23 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 11 – 21 มกราคม 2559 กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 เทศบาลนครภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ

ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

สัญลักษณ์การแข่งขัน (LOGO)

ในโลโก้สื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับนครแม่สอด ซึ่งมีความหมายดังนี้

 1. สมเด็จพระนเรศวรนักรบผู้ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองแม่สอด
 2. เจดีย์ แทนสัญลักษณ์ ไทย พม่า สื่อถึง เมืองแห่งอัญมณีแม่สอดริมเมย
 3. วงกลมสีเหลือง 17 วง หลังพระนเรศวร เปรียบเหมือน 17 จังหวัดที่ร่วมแข่งขันทำเป็นวงกลมสีส้ม เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์กำลังจะตก แม่สอดดินแดนฝั่งตะวันตก
 4. เส้นโค้ง สีเหลืองทอง ใต้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเปรียบได้สองความหมาย คือ เมืองแห่งขุนเขา
  สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ไทยพม่า สีเหลืองทองเปรียบเหมือน แม่สอดแผ่นดินทองคำ

สัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก
ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562