การประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (มาสคอต)

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซา เกมส์” (Nakorn Maesot Arkahcar Games)

—————————————-

                  ด้วยเทศบาลนครแม่สอด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซา เกมส์” (Nakorn Maesot Arkahcar Games) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดมีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เป็นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บ และที่สำคัญเป็นการป้องกันให้เด็กและเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด

                 เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดกิจกรรมการประกวดการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (มาสคอต) การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซา เกมส์” (Nakorn Maesot Arkahcar Games) และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ดำเนินการรับสมัครและส่งผลงานระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ และตัดสินการประกวดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๓๘ ผลงาน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

๑.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๒๕ คะแนน

๒. การสื่อความหมายเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น “นครแม่สอด” ๒๕ คะแนน

๓. มีความโดดเด่น สวยงามน่าสนใจ ๒๕ คะแนน

๔. ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ๒๕ คะแนน

๕. ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ๒๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

คัดเลือกจากคะแนนสูงสุด ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (มาสคอต) จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม AEC ชั้น ๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (มาสคอต) การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอด อากาซา เกมส์” (Nakorn Maesot Arkahcar Games) ให้ผลงานของนางสาวอทิตยา สินลา นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยใช้ชื่อผลงานว่า“ช้างนำชัยนครแม่สอด อากาซา เกมส์” เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสัญลักษณ์ (มาสคอต) ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมใบเกียรติบัตร และนัดรับรางวัลการประกวดฯ ในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช