วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ท่านดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้คุณชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคุณกัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ งานสังคมสงเคราะห์ และกองการศึกษา ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและสนามกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ ระดับภาคเหนือ “นครแม่สอดอากาซา เกมส์” ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป